Imnas

Katuday

Gapu Kenka (Awannen Sabali)

Gapu Kenka

Batawa

Tune: For Baby by John Denver


Nu masdem san batawa
Kaman wada ka ay mail-ila
Amed nu masdem
Ay adi kan dumateng
Sik'ay eyak nenemnemen

Man pospusipus san nemnem ko
Problemak ken sik-a ay palalo
Engka ed kanan
Ay maidak sin nemnem mo
Pulos maid ubpay ti seg-ang mo

Chorus:

Nu kuma nu inbagbagam
Ay man-an-anap ka si baknang
Ta adiyak nailawan ay nangibagbaga
San layad ko ken sik-a ay(et) tit-iwa


Maseng-ang kuma si Kabunyan
Ta esa ak ay ususdungam
Tanu wada kasin
Di laydek ay balasang
Ya adin kapogpugsat din tulagan

[Chorus]

Nanna-ay et anggay di dawat ko
Ta sapay kuma ken diyos apo
Ta sungbatan na
Nan esang ay dawat ko
Ay anak di baknang di kagasat mo!

[Chorus]

Batawa II

1. naeyak ay man es esa
timotokdo esnan batawa
sedsed ek no umali ka
engganas nalabi yan maga ka

2. manparegat nan nem nem ko
addak ammo no sinoy iyat ko
nan pusoket abeman problema
ta kanam balewala ak en sek a

(chorus)

maga met de in bag bagak
ay man in inapak si nabaknang
ta maga'y ganas di kinabaknang
no magay layad ya ragsak ay mariknam
masaysayanganak lang
enan layad ko ay nilinglingam
magay ganas ko ay nangilablaban
ta laydek data komaymankagasatan

3. ngem uray kaman nina
nagtungpalan di layad ta
sapay koma ta mainapam
balasang ay kapkap nepam

(repeat chorus 2x)
(repeat last 2 lines)

Harana

wada san inilak ay esa ay balasang
nan ugali na et ala Maria Clara
Egay na pulos sinungbatan nan layad ko kensis'ya
Masapol ay enak ananusan

chorus:
nu kasapulan ay enak men-harana
enak pay manga-iw, ya men sakdo si danum
ya kasapulan ay men saedak si tawen
tapno nan layad na ited na ken sak-en

Nabayag met basit ay nin-ananusak
tapno sungbatanan na nan layad ay ibagbagak
adi na pulos panpansinen anos ko ya rigat
maid pulos inted na si namnama

[chorus]

Ay mendudwa ka isnan layad ko ken sik-a?
maid men danagam tay nan layad ko ken sik-a
adi pulos men balbaliw ya maid patenggana
engganay wada ak sinan batawa

[chorus]