Harana

wada san inilak ay esa ay balasang
nan ugali na et ala Maria Clara
Egay na pulos sinungbatan nan layad ko kensis'ya
Masapol ay enak ananusan

chorus:
nu kasapulan ay enak men-harana
enak pay manga-iw, ya men sakdo si danum
ya kasapulan ay men saedak si tawen
tapno nan layad na ited na ken sak-en

Nabayag met basit ay nin-ananusak
tapno sungbatanan na nan layad ay ibagbagak
adi na pulos panpansinen anos ko ya rigat
maid pulos inted na si namnama

[chorus]

Ay mendudwa ka isnan layad ko ken sik-a?
maid men danagam tay nan layad ko ken sik-a
adi pulos men balbaliw ya maid patenggana
engganay wada ak sinan batawa

[chorus]