Batawa II

1. naeyak ay man es esa
timotokdo esnan batawa
sedsed ek no umali ka
engganas nalabi yan maga ka

2. manparegat nan nem nem ko
addak ammo no sinoy iyat ko
nan pusoket abeman problema
ta kanam balewala ak en sek a

(chorus)

maga met de in bag bagak
ay man in inapak si nabaknang
ta maga'y ganas di kinabaknang
no magay layad ya ragsak ay mariknam
masaysayanganak lang
enan layad ko ay nilinglingam
magay ganas ko ay nangilablaban
ta laydek data komaymankagasatan

3. ngem uray kaman nina
nagtungpalan di layad ta
sapay koma ta mainapam
balasang ay kapkap nepam

(repeat chorus 2x)
(repeat last 2 lines)